آیا در مذاکرات فعلی استقلال، عزت ملی و حقوق ملت ایران حفظ می شود؟