افتخار یک معلم این است که معلم بماند/ بهترین بیوگرافی شاعر دفتر شعرهای اوست