فرانسه جایزه کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای را می‌گیرد