استفاده از کتاب توحید شیخ صدوق جهت آموزش طلاب حوزه علمیه