برای خنثی کردن ترفندهای دشمنان آموزش و پرورش باید فعال و پویا باشد