سه میلیارد ریال برای تهیه سبد غذایی ویژه کودکان بویراحمد هزینه شد