هند، بی‌توجه به فشارهای آمریکا در پی توسعه روابط تجاری با ایران است