نزدیک شدن دو فروند هواپیما و ناو جنگی آمریکا به ...