انقلابیان بحرینی از دبیرکل جمعیت العمل اسلامی حمایت کردند