باید کاری کرد که اعتبار مدرسه از اعتبار دانشگاه بالاتر برود