تحکیم و گسترش روابط با اتحادیه اروپا از محورهای سیاست خارجی ایران است