نهادهای دولتی می‌توانند بار مسئولیت سازمان میراث را کم کنند