شهردار: رویکرد شهرداری همدان واگذاری امور به مردم و سمن ها است