رییس دستگاه نظارت و بازرسی دانمارک رسانه های قوی را از عوامل بازدارندگی فساد در این کشور دانست