اگر بگویم در دانمارک فسادی رخ نمی‌دهد، اغراق آمیز است