هوگو چاوز به دنبال برقراری آرامش و ثبات در آمریکای لاتین بود