کتاب ری شهری هنوز چاپ نشده، خاطره اش درباره احمدی نژاد منتشر شد!