ملک سلمان: ۵+۱ اجازه ندهد ایران خطر تسلیحاتی در منطقه ایجاد کند