دونده های همدانی به اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی دعوت شدند