بهبود سطح زندگی مردم با فناوری های های تک بومی شده است