از مهمترين برنامه هاي دفتر مشاوران جوان، احياي خانه جوان است