ولایت فقیه مدل برترحکومتی است که ثبات ایجاد می کند