برگزاری رزمایش «شیر آماده» در اردن با مشارکت 18 کشور