اعزام کشتی کمک های انسان دوستانه به یمن/سردار نقدی:ورود حیوانات درنده و کودک کش به دفتر ایران در سازم