یک روزنامه سعودی، از برخورد چند گلوله خمپاره به ساختمان‌های دولتی و مسکونی در شهر مرزی نجران عربستا