گزارش «خانه آزادی» درباره آمریکای لاتین فاقد مشروعیت است