آخوندی: وزارت راه‌ و شهرسازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به الجزایر آمادگی دارد