باغداران به هشدارهای هواشناسی توجه کنند/ احتمال بارش تگرگ