معاون آموزشی :سهمیه پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه فرودسی مشهد کاهش یافت