کری‌خوانی گلر بایرن برای مسی/ نشان می‌دهیم چه کسی رییس است!