جزئيات انتشار اطلاعات مهم شرکت ها در کدال اعلام شد