خشن سازی از مسلمانان با بر پایی نمایشگاه تصاویر موهن از پیامبر