ملت ایران در برابر هرگونه یک‌جانبه‌گرایی کشورهای زورگو می‌ایستد