تنها پیست چوبی دوچرخه‌سواری خاورمیانه تشنه اعتبار است / بازدید 5 وزیر از این پروژه