آینده قابل اعتماد مستلزم توجه ویژه به کودک و نوجوان است