محکومیت تجاوز به یمن در بیانیه سراسری معتکفان مساجد کشور