دولت 50 درصد هزینه های انرژی خورشیدی را درخراسان رضوی تامین می کند