پادشاه عربستان رئیس تشریفات دربار را هم بركنار كرد