دولت در حذف صرافی های غیر مجاز اغماض کرد/قیمت های فعلی ارز ساختگی است