برای پیشگیری از وقوع جرم آموزش از زمان کودکی نیاز است