آمار استفاده از اندروید در نسخه‌های مختلف جالب است