ابراز رضایت مراجع عظام ار حضور جوانان در مراسم اعتکاف