(طنز) نامه لوترکینگ به مردم ایران درباره تبعيض‌نژادي