استفاده از کيسه هاي تجزيه پذير در ميادين ميوه و تره بار منطقه 10