توانستيم برخی از دريافت‌های زير ميزی را كنترل كنيم/ كارانه پرستاران ۲ تا ۳ برابر افزايش مي‌يابد