رییس دانشگاه علوم پزشکی قم: جامعه سالم محور توسعه پایدار است