بعیدی‌نژاد: نوبت شورای امنیت است که با لغو تحریم‌ها، کشورها را به لغو آنها ملزم کند