خادم: امروز ميزبان معاون پارلماني رئيس جمهور خواهيم بود