می خواهند افغانستان و پاکستان میدان جنگ بین مسلمانان باشد