انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دقیقا از حقوق چه کسانی حمایت می‌کند؟!